بازدید دکتر کبیری نماینده محترم شهرستانهای خوی و چایپاره به همراه بخشدار محترم از بخش صفائیه

بازدید دکتر کبیری نماینده محترم شهرستانهای خوی و چایپاره به همراه بخشدار محترم از طرح کشاورزی آقای ابراهیم عظیمی...

بازدید بخشدار محترم صفائیه به همراه کارشناس اداره ورزش و جوانان از زمین سالن ورزشی زاویه

بازدید بخشدار محترم صفائیه به همراه کارشناس اداره ورزش و جوانان استان از محل احداث سالن ورزشی زاویه سکمن آباد...

بررسی مشکلات بخش با حضور دکتر کبیری نماینده محترم شهرستانهای خوی و چایپاره و بخشدار محترم صفائیه

بررسی مشکلات بخش با حضور دکتر کبیری نماینده محترم شهرستانهای خوی و چایپاره و بخشدار محترم صفائیه در محل دفتر بخشداری...

مراسم نوروزگاه شهر زرآباد با حضور دکتر کبیری نماینده محترم شهرستانهای خوی و چایپاره و بخشدار محترم صفائیه

مراسم نوروزگاه شهر زرآباد با حضور دکتر کبیری نماینده محترم شهرستانهای خوی و چایپاره و بخشدار محترم صفائیه...

پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته منابع طبیعی

پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته منابع طبیعی با حضور بخشدار محترم صفائیه . ریاست محترم منابع طبیعی . شهردار محترم شهر زرآباد و اعضای محترم شورای شهر زرآباد...