افتتاح مسجد روستای قره آغاج و کلنگ زنی مسجد روستای آغبلاغ سفلی با حضور معاون محترم سیاسی فرماندار

افتتاح مسجد روستای قره آغاج و کلنگ زنی مسجد روستای آغبلاغ سفلی با حضور معاون محترم سیاسی فرماندار...