بازدید دکتر کبیری نماینده محترم شهرستانهای خوی و چایپاره به همراه بخشدار محترم از بخش صفائیه

بازدید دکتر کبیری نماینده محترم شهرستانهای خوی و چایپاره به همراه بخشدار محترم از طرح کشاورزی آقای ابراهیم عظیمی...

بازدید بخشدار محترم صفائیه به همراه کارشناس اداره ورزش و جوانان از زمین سالن ورزشی زاویه

بازدید بخشدار محترم صفائیه به همراه کارشناس اداره ورزش و جوانان استان از محل احداث سالن ورزشی زاویه سکمن آباد...